Rapport - 28.04.2016

Förbättrat rörelseresultat och förbättrad vinst per aktie

  • Nettoomsättning:      170,5 mkr (179,0)
  • Rörelseresultat:         5,4 mkr (5,2)
  • Orderingång:             168,1 mkr (186,4)
  • Orderstock:               115,7 mkr (129,6)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning: 0,42 kr (0,37)

VD och koncernchef Fredrik Asplund:

Första kvartalet 2016 har huvudsakligen utvecklats som förväntat. Efterfrågan har varit stabil på majoriteten av våra huvudmarknader, förutom i Norge som präglats av lägre aktivitet jämfört med första kvartalet 2015, beroende på indirekta effekter av nedgången i olje- och gasbranschen.

Abstracta har haft god tillväxt under kvartalet, framför allt inom exportförsäljningen till Danmark och Storbritannien. Lammhults Möbels försäljning inom Sverige har utvecklats mycket bra och med god orderingång.

Större projekt utgör en stor del av vår verksamhet, framför allt inom Fora Forms kultursegment (hörsalsprojekt) och Public Interiors (biblioteksprojekt). Tidpunkten för när dessa projekt erhålls varierar mellan åren och påverkar jämförelsen mellan kvartalen vad gäller orderingång, orderstock samt försäljning. Föregående år erhöll vi en betydande del av dessa större projekt under den tidigare delen av året, vilket påverkar jämförelsen mellan 2016 och 2015 för första kvartalet.

Bruttomarginalen under kvartalet ökade med 0.6 procentenheter till 36.8 % och vinst per aktie med 13 % till 0,42 kr. Den planerade flytten av Ire Möbels produktion till Lammhults Möbel går enligt planerna och förväntas, som tidigare kommunicerats, ge 7 mkr nettobesparing per helår från och med 2017”.

Lammhult den 28 april 2016

Lammhults Design Group AB

Frågor besvaras av Fredrik Asplund, VD och koncernchef, telefon 070-862 20 38 eller Stefan Liljedahl, CFO, telefon 0768-68 46 88.

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2016 kl. 13.30.