Pressmeddelande - 23.03.2017

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Lammhults Design Group AB (publ), org.nr 556541–2094, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2017 klockan 17.00 i koncernens lokaler på Lammengatan 2 i Lammhult.

Rätt till deltagande i årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 april 2017, dels senast klockan 12.00 fredag den 21 april 2017 anmäla sitt deltagande till bolaget.

Anmälan

Anmälan om deltagande i stämman kan göras per post till bolagets adress: Lammhults Design Group AB, Box 75, 360 30 LAMMHULT, eller per e-post info@lammhultsdesigngroup.com. Formulär för anmälan finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.lammhultsdesigngroup.com, och sänds till de aktieägare som begär det. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisations-nummer, adress, telefonnummer samt registrerat innehav av aktier.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den 21 april 2017 och bör begäras i god tid före detta datum.

Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande vid stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida och sänds till de aktieägare som begär det. Företrädare för juridisk person skall vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis.

Ärenden och förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
 8. Redogörelse för styrelsens arbete, samt arbetet inom ersättnings- och revisionskommittéerna.
 9. Framläggande av

a)      årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

b)      revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts

c)      styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande

 1. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt rapport över resultat för koncernen och rapport över finansiell ställning för koncernen
 2. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 3. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 4. Redogörelse för valberedningens arbete och bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer
 5. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisionskommittén, ersättningskommittén och revisor
 6. Val av styrelse och styrelseordförande
 7. Val av revisor
 8. Beslut om valberedning
 9. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
 11. Övriga frågor
 12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Valberedningen har bestått av Yngve Conradsson (ordförande och utsedd av Scapa Capital AB), Jerry Fredriksson (utsedd av Canola AB), Gunnar Sjöberg (enligt fullmakt) och Sune Lundqvist (utsedd av Input Interiör AB).

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Anders Pålsson, skall väljas till ordförande vid stämman.

Punkt 11. Beslut om disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2016 med 2,00 kr per aktie (föregående år 1,75 kr per aktie). Avstämningsdag är tisdagen den 2 maj 2017. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB fredagen den 5 maj 2017.

Punkt 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter fastställs till sex, utan suppleanter. Antalet revisorer föreslås vara ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 14. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisionskommittén, ersättningskommittén och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 1 085 000 kr (1 085 000 kr), varav arvode till ordförande uppgår till 310 000 kr (310 000 kr) och arvode till övriga ledamöter uppgår till 155 000 kr (155 000 kr).

Valberedningen föreslår att arvode för uppdrag i revisionskommittén skall utgå med 50 000 kr (50 000 kr) till ordförande och med 25 000 kr (25 000 kr) till övriga två ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode för uppdrag i ersättningskommittén skall utgå med 50 000 kr (50 000 kr) till ordförande och med 25 000 kr (25 000 kr) till övriga två ledamöter.

Valberedningen föreslår vidare att styrelseledamot, efter särskild överenskommelse med bolaget, får fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag, genom ett av styrelseledamoten ägt bolag, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för bolaget.

Det föreslås dessutom att arvode till bolagets revisor utgår för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Punkt 15. Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Peter Conradsson, Jörgen Ekdahl, Anders Pålsson, Maria Bergving, Lars Bülow samt nyval av Sofia Svensson, som är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

Till styrelseordförande föreslås omval av Anders Pålsson.

Punkt 16. Val av revisor

Till bolagets revisor föreslås nyval av revisionsbolaget Ernst & Young AB, med Franz Lindström som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.

Punkt 17. Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår följande principer för utseende av valberedning. Styrelsens ordförande skall senast vid tredje kvartalets utgång sammankalla de fyra största aktieägarna av kapital och/eller röster i bolaget. De skall sedan utse vardera en ledamot i valberedningen. Vederbörande bör ej vara styrelseledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts. Om någon person avgår ur valberedningen skall den som tillsatt vederbörande ha möjlighet att välja ny person till valberedningen. Om väsentliga förändringar sker i ägandet skall valberedningen justeras därefter.

Punkt 18. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i koncernen.

Löner och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga så att kompetenta och skickliga medarbetare kan rekryteras, motiveras och behållas. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare skall bestå av grundlön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen skall vara begränsad och baseras på i förväg bestämda mål avseende individuellt uppsatta mål, eller koncernens resultat och kassaflöden. För koncernens ledande befattningshavare kan den rörliga lönen högst uppgå till fyra månadslöner per år. I den mån högre rörliga ersättningar är möjliga i förvärvade bolag korrigeras dessa så snart det är juridiskt och ekonomiskt möjligt. Även långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram skall kunna förekomma.

Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare gäller att ersättning skall utgå motsvarande högst 18 månaders ersättning. Denna totala ersättning skall inte överstiga den ersättning som skulle utgått vid en fördelning på en uppsägningstid om sex månader och avgångsvederlag motsvarande ytterligare högst 12 månaders fast lön.

Pensionsvillkoren skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och skall baseras på avgiftsbestämda lösningar. Pensionsåldern skall vara 65 år.

Punkt 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår, i likhet med föregående år, att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier av serie B. Styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission av aktier av serie B under tiden fram till nästa årsstämma och bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 8 000 000 kronor genom utgivande av nya aktier av serie B på marknadsmässiga villkor, dock sammanlagt högst 800 000 aktier vid fullteckning. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier av serie B med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med bestämmelse om apport. Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra förvärv, där betalning skall ske med nyemitterade aktier. Emissionskursen för de nya aktierna skall baseras på rådande marknadspris för aktien i Lammhults Design Group.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens i punkten 19 angivna förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 8 448 104, varav 1 103 798 A-aktier och 7 344 306 B-aktier, motsvarande sammanlagt 18 382 286 röster.

Aktieägare informeras om att styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller koncernföretagens ekonomiska situation, och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Årsredovisning och revisionsberättelse, revisorns yttrande över tillämpningen av vid årsstämman 2016 beslutade riktlinjer för ledande befattningshavare och övriga beslutsunderlag, samt fullmaktsformulär, hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.lammhultsdesigngroup.com, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress.  

Efter stämman kommer Anya Sebton, verksam designer för Abstracta och Lammhults Möbel, samt Hanna Novice Beatrice, författare och chefredaktör på Residence Magazine och My Recidence, tala om ”Den nya kvaliteten”. Vad är det som gör att ett varumärke eller en produkt lyckas - medan andra inte gör det? Vilka är de främsta utmaningarna för dagens varumärken? Anya Sebton och Hanna Nova Beatrice samtalar om utmaningar i en marknad i snabb förändring.

Lammhult i mars 2017

Lammhults Design Group AB (publ)

Styrelsen