Pressmeddelande - 27.04.2021

Kommuniké från årsstämma i Lammhults Design Group

Idag, tisdagen den 27 april 2021, hölls årsstämma i Lammhults Design Group AB (publ). Årsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vi stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2020.

Stämman beslutade vidare om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Peter Conradsson, Susanna Hilleskog, Stina Nilimaa Wickström, Stefan Persson och Anna Stålenbring samt nyvaldes Morten Falkenberg. Peter Conradsson omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade vidare att ersättning till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 260 000 varvid 360 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 180 000 kronor ska utgå till övriga styrelseledamöter. Därutöver ska arvode för uppdrag i revisionskommittén utgå med 50 000 kronor till ordförande och med 25 000 till övriga två ledamöter samt arvode för uppdrag i ersättningskommittén utgå med 50 000 till ordförande och med 25 000 till övriga två ledamöter.

Stämman beslutade även att omvälja Deloitte AB som revisor samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Valberedning, ersättningsriktlinjer och ersättningsrapport

Stämman beslutade vidare om valberedning och om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med förslagen i kallelsen. Stämman beslutade även att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Bolagsordning

Stämman beslutade att, på grund av lagändringar, anta en ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 800 000 aktier av serie B. Nyemission ska kunna ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eller genomföra företagsförvärv med egna aktier. Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.