Pressmeddelande - 17.06.2016

Lammhults Design Group stärker sin position inom akustik och arbetsmiljö – förvärvar svenska S-Line Office AB

Lammhults Design Group förvärvar merparten av tillgångarna i S-Line Office AB med huvudkontor och tillverkning i Hallsberg. Kollektionen består av akustikprodukter för kontor samt receptionsdiskar.

S-Line omsatte 20 MSEK under 2015. Köpeskillingen är 2,7 MSEK.

Köpet genomförs av Lammhults Design Groups dotterbolag Abstracta AB inom affärsområdet Office & Home Interiors.

”Köpet kommer att både stärka och bredda Abstractas ledande ställning inom akustik och inspirerande kontorsmiljöer”, säger Fredrik Asplund, vd och koncernchef för Lammhults Design Group. ”Köpet är en inkråmsaffär via konkursförvaltare och inkluderar rätt till varumärke, produkter och andra immateriella rättigheter, inventarier samt maskiner för fortsatt drift och produktion i Hallsberg. Produktionen kommer att fortsätta i de lokaler som företaget hyr i Hallsberg med delar av befintlig personal.

”Ledning, försäljning och marknadsföring av S-Lines produkter kommer att ske inom Abstracta. Vi räknar med att succesivt kunna öka omsättningen”, säger Fredrik Asplund.

”S-Line konsolideras per 1 juli 2016 och vi bedömer att förvärvet under innevarande år kommer bidra positivt till vinst per aktie.”

Lammhult den 17 juni 2016

Lammhults Design Group AB

Fredrik Asplund

Vd och koncernchef

 Frågor besvaras av Fredrik Asplund, vd och koncernchef, telefon 070-862 20 38, Stefan Liljedahl, CFO, telefon 076–868 46 88 eller Peter Jiseborn, vd Abstracta AB, telefon 070-660 27 95

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juni 2016 klockan 09:00.