Pressmeddelande - 28.04.2017

Rapport från årsstämma den 27 april 2017

  • Årsredovisningen för 2016 fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
  • Beslutades att disponera resultatet i enlighet med framlagt förslag innebärande att 2,00 kr per aktie utdelas till aktieägarna. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes tisdagen den 2 maj 2017. Utdelning beräknas ske genom Euroclear Swedens försorg fredagen den 5 maj 2017.
  • Till styrelseledamöter omvaldes Peter Conradsson, Lars Bülow, Jörgen Ekdahl, Maria Bergving och Anders Pålsson, medan nyval skedde av Sofia Svensson, ledande befattningshavare inom Midway Holding AB. Till styrelseordförande omvaldes Anders Pålsson.
  • Till bolagets revisor skedde nyval av Ernst & Young AB, med Franz Lindström som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.  
  • Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 1 085 000 kr, varav arvode till ordförande uppgår till 310 000 kr och arvode till övriga ledamöter uppgår till 155 000 kr. Årsstämman      fastställde att arvode för uppdrag i revisions- respektive ersättningskommittén skall utgå med 50 000 kr till ordföranden och med 25 000 kr till övriga två ledamöter i respektive kommitté.
  • Årsstämman beslutade att styrelsens ordförande årligen senast vid tredje kvartalets utgång skall sammankalla de fyra största aktieägarna av kapital och/eller röster i bolaget. De skall sedan utse vardera en ledamot i valberedningen som inte bör vara styrelseledamot.
  • Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  • Årsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om nyemission av totalt högst 800 000 B-aktier, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till årsstämman 2018.
  • I sitt tal vid stämman kommenterade VD Fredrik Asplund delårsrapporten för första kvartalet 2017, som tidigare under dagen hade publicerats i ett pressmeddelande.

Lammhult den 27 april 2017

Styrelsen

Frågor besvaras av Fredrik Asplund, VD och koncernchef, telefon 0708-622038