Pressmeddelande - 29.04.2016

Rapport från årsstämma den 28 april 2016

  • Årsredovisningen för 2015 fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.
  • Beslutades att disponera resultatet i enlighet med framlagt förslag innebärande att 1,75 kr per aktie utdelas till aktieägarna. Som  avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes måndagen den 2 maj 2016. Utdelning beräknas ske genom Euroclear Swedens försorg fredagen den 6 maj 2016.
  • Till styrelseledamöter omvaldes Peter Conradsson, Maria Edsman, Jörgen Ekdahl, Maria Bergving och Anders Pålsson, medan nyval skedde av Lars Bülow, tidigare Brand & Design Director Lammhults Design Group och VD Lammhults Möbel. Till styrelseordförande omvaldes Anders Pålsson.
  • Till bolagets revisor omvaldes KPMG AB, med Emil Andersson som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.  
  • Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 1 085 000 kr, varav arvode till ordförande uppgår till 310 000 kr och arvode till övriga ledamöter uppgår till 155 000 kr. Årsstämman fastställde att arvode för uppdrag i revisions- respektive  ersättningskommittén skall utgå med 50 000 kr till ordföranden och med 25 000 kr till övriga två ledamöter i respektive kommitté.
  • Årsstämman beslutade att styrelsens ordförande årligen senast vid tredje kvartalets utgång skall sammankalla de fyra största aktieägarna av kapital och/eller röster i bolaget. De skall sedan utse vardera en ledamot i valberedningen som inte bör vara styrelseledamot.
  • Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  • Årsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om nyemission av totalt högst 800 000 B-aktier, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till årsstämman 2017.
  • I sitt tal vid stämman kommenterade VD Fredrik Asplund delårsrapporten för första kvartalet 2016, som tidigare under dagen hade publicerats i ett pressmeddelande.

Lammhult den 28 april 2016

Styrelsen

Frågor besvaras av Fredrik Asplund, VD och koncernchef, telefon 0708-622038