Pressmeddelande - 30.04.2015

Rapport från årsstämma den 29 april 2015

  • Årsredovisningen för 2014 fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.
  • Beslutades att disponera resultatet i enlighet med framlagt förslag innebärande att 1,50 kr per aktie utdelas till aktieägarna. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes måndagen den 4 maj 2015. Utdelning beräknas ske genom Euroclear Swedens försorg torsdagen den 7 maj 2015.
  • Till styrelseledamöter omvaldes Peter Conradsson, Maria Edsman, Jörgen Ekdahl, Jerry Fredriksson och Anders Pålsson, medan nyval skedde av Maria Bergving. Maria Bergving är Vice President Marketing & Communications inom ASSA ABLOY Group. Till styrelseordförande omvaldes Anders Pålsson.
  • Till bolagets revisor omvaldes KPMG AB, med Emil Andersson som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.      
  • Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 1 050 000 kr, varav arvode till ordförande uppgår till 300 000 kr och arvode till övriga ledamöter uppgår till 150 000 kr. Årsstämman fastställde att arvode för uppdrag i revisions- respektive ersättningskommittén skall utgå med 50 000 kr till ordföranden och med 25 000 kr till övriga två ledamöter i respektive kommitté.
  • Årsstämman beslutade att styrelsens ordförande årligen senast vid tredje kvartalets utgång skall sammankalla de fyra största aktieägarna av kapital och/eller röster i bolaget. De skall sedan utse vardera en ledamot i valberedningen som inte bör vara styrelseledamot.
  • Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  • Årsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om nyemission av totalt högst 800 000 B-aktier, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till årsstämman 2016.
  • I sitt tal vid stämman kommenterade VD Anders Rothstein delårsrapporten för första kvartalet 2015, som tidigare under dagen hade publicerats i ett pressmeddelande.

Lammhult den 29 april 2015

Styrelsen

Frågor besvaras av Anders Rothstein, VD och koncernchef, telefon 0472-26 96 71 eller 070-883 98 98.