Rapport - 08.02.2017

Stark tillväxt och väsentligt ökat rörelseresultat

  • Nettoomsättning: 826,4 mkr (733,1), varav fjärde kvartalet 250,4 (198,8)
  • Rörelseresultat: 45,1 mkr (33,8), varav fjärde kvartalet 23,1 mkr (16,1)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning: 3,90 kr (3,29), varav fjärde kvartalet 2,31 kr (1,86)
  • Orderingång: 828,0 mkr (758,6), varav fjärde kvartalet 269,3 mkr (225,0)
  • Orderstock: 146,6 mkr (126,3)
  • Föreslagen utdelning: 2,00 kr/aktie (1,75)

VD och koncernchef Fredrik Asplund:

”Under det fjärde kvartalet ökade koncernens omsättning med 26 %, varav 15 % var organisk tillväxt. Framför allt avslutade Abstracta, Fora Form och Public Interiors året mycket starkt. Ragnars, ett av våra förvärv under 2016, gjorde också ett bra fjärde kvartal. Kostnader i samband med strukturella produktionsförändringar har belastat rörelseresultatet 2016 med drygt 10 MSEK, varav cirka 4 MSEK i fjärde kvartalet.

Rörelsemarginalen förbättrades till 9,2% mot 8,1% jämfört med fjärde kvartalet 2015.

2016 har präglats av god marknadstillväxt, hög förvärvsaktivitet och betydande produktionsförändringar som tillsammans fortsatt ska ge förbättrat resultat. Förvärven av Ragnars och S-Line bidrog redan under 2016, medan Morgana, som förvärvades i december 2016, förväntas bidra positivt under 2017.

Under 2016 har vi genomfört stora strukturella produktionsförändringar för att modernisera och uppgradera Lammhults Möbels anläggning. Det har varit mer resurskrävande än förväntat och därmed påverkat rörelseresultatet negativt.

Vi går in i 2017 med en orderstock som är 16 % högre än föregående år. Fortsatt god marknadsutveckling, genomförda förvärv, samt de produktionsförändringar som gjorts under 2016 ger goda förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt”

Lammhult den 8 februari 2017

Lammhults Design Group AB

Fredrik Asplund

VD och koncernchef

Frågor besvaras av Fredrik Asplund, VD och koncernchef, telefon 070-862 20 38 eller Stefan Liljedahl, CFO, telefon 0768-68 46 88.

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 februari 2017 kl. 08.30