Rapport - 27.04.2017

Stark tillväxt, ökad orderingång samt förbättrat rörelseresultat

  • Nettoomsättning:      234,0 mkr (170,5)
  • Rörelseresultat:            8,3 mkr (5,4)
  • Orderingång:             264,4 mkr (168,1)
  • Orderstock:               177,7 mkr (115,7)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning: 0,67 kr (0,42)

VD och koncernchef Fredrik Asplund:

Första kvartalet 2017 gav en omsättningstillväxt på 37 %, varav 11 % var organisk. Vi ser fortsatt en positiv utveckling på våra huvudmarknader, där framför allt den norska marknaden börjar visa tillväxt igen. Abstracta och Lammhults Möbel har haft en positiv utveckling såväl i Sverige som på flera av våra exportmarknader. Våra senaste förvärv, Morgana och Ragnars, har visat ett starkt första kvartal. För Public Interiors har Tyskland och Danmark gått något sämre än förväntat, men övriga marknader har utvecklats väl.

Orderingången i första kvartalet ökade med 57 %, varav 17 % organiskt, med positiv utveckling i både Sverige och på våra exportmarknader. Vi har erhållit ett antal större projekt under kvartalet och ett flertal av dessa kommer att levereras löpande under året.

Rörelsemarginalen ökade under kvartalet med 0,3 procentenheter mot föregående år och uppgick till 3,5 %.

Andelen större projekt under första kvartalet var relativt hög, vilket medfört lägre bruttomarginal. Även strukturen i de nyförvärvade bolagen påverkar jämförelsen mot föregående års bruttomarginal negativt.

Vi går in i andra kvartalet med en orderstock som överstiger föregående år med 54 %, varav

9 % organiskt, vilket ger goda förutsättningar för fortsatt god tillväxt under 2017.”

Lammhult den 27 april 2017

Lammhults Design Group AB

Frågor besvaras av Fredrik Asplund, VD och koncernchef, telefon 070-862 20 38 eller Stefan Liljedahl, CFO, telefon 0768-68 46 88.

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2017 kl. 14.00.