Pressmeddelande - 23.10.2019

Valberedning inför Lammhults Design Groups årsstämma 2020 utsedd

I enlighet med de instruktioner som fastställdes på årsstämman den 25 april 2019 har Lammhults Design Group AB etablerat en valberedning. Valberedningen ska bereda och till årsstämman 2020 lämna förslag till:

  • stämmoordförande;
  • kandidater till posten ordförande och andra ledamöter av styrelsen;
  • val och arvodering av bolagets revisor;
  • styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för kommittéarbete; och
  • eventuella förändringar av instruktionen för valberedningen.

De fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen har rätt att utse en ledamot vardera.

Valberedningen inför årsstämman 2020 utgörs av:

  • Santhe Dahl, utsedd av Scapa Capital AB
  • Jerry Fredriksson, utsedd av Canola AB
  • Sune Lundqvist, utsedd av Input Interiör Sweden AB
  • Gunnar Sjöberg, utsedd av familjen Sjöberg

Santhe Dahl har utsetts till valberedningens ordförande.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via epost till:

valberedning@lammhultsdesigngroup.com

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 5 mars 2020, dvs. sju veckor före årsstämman som hålls den 23 april 2020.

För mer information, vänligen kontakta valberedningens ordförande:

Santhe Dahl, telefon 070-551 30 55