Pressmeddelande - 02.11.2023

Valberedning inför Lammhults Design Groups årsstämma 2024 utsedd

Lammhults Design Group AB meddelar härmed att en valberedning utsetts inför årsstämman 2024.

Valberedningen har i uppgift att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

De fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen har rätt att utse en ledamot vardera. Valberedningen inför årsstämman 2024 utgörs av:

· Santhe Dahl, utsedd av Scapa Capital AB

· Jerry Fredriksson, utsedd av Canola AB

· Sune Lundqvist, utsedd av Input Interiör Sweden AB

· Oskar Berglund, utsedd av Spiltan Fonder

Santhe Dahl har utsetts till valberedningens ordförande. Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via epost till:

valberedning@lammhultsdesigngroup.com

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 19 mars 2024, dvs. sju veckor före årsstämman som hålls den 7 maj 2024.

För mer information, vänligen kontakta valberedningens ordförande:

Santhe Dahl, telefon 070-551 30 55