Rapport - 12.02.2016

Förbättrad lönsamhet – ökad vinst per aktie med 28 %

  • Nettoomsättning 733,1 mkr (756,0), varav fjärde kvartalet 198,8 (210,5)
  • Rörelseresultat 33,8 mkr (33,7), varav fjärde kvartalet 16,1 mkr (14,2)
  • Orderingång 758,6 mkr (760,3), varav fjärde kvartalet 225,0 mkr (225,9)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 50,7 mkr (51,7), varav fjärde kvartalet 54,9 mkr (47,6)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning 3,29 kr (2,57), varav fjärde kvartalet 1,86 kr (1,31)
  • Föreslagen utdelning 1,75 kr/aktie (1,50)

VD och koncernchef Fredrik Asplund:

”Koncernen presterade en resultatförbättring under det fjärde kvartalet med såväl förbättrad bruttomarginal som lägre omkostnader. Tack vare god kostnadskontroll och väl genomförda effektiviseringsåtgärder förbättrade vi därmed rörelseresultatet för hela 2015.

Vinst per aktie har förbättrats med 28 % avseende helåret 2015. Under fjärde kvartalet var förbättringen 42 %, tack vare förbättrat rörelseresultat och finansnetto.

2015 har präglats av en kraftig nedgång i den norska marknaden med cirka 20 %, vilket påverkat koncernens totala omsättning. Som en följd av detta minskade koncernens omsättning under det fjärde kvartalet med 6 procent jämfört med samma period 2014. För hela 2015 minskade koncernens omsättning med 3 procent. Omsättningen i Affärsområde Public Interiors ökade med 3 procent under 2015, medan omsättningen för Affärsområde Office & Home Interiors minskade med 6 procent. Minskningen har framför allt skett i det norska dotterbolaget Fora Form.

Koncernen står på en stabil grund med en soliditet på 61,9 %. Tack vare fortsatta kostnadsbesparande åtgärder, som den planerade flytten av Ire Möbels produktion till Lammhults Möbel och genomförda investeringar i fabriken i Lammhult, samt flera nya spännande produktlanseringar under 2016, finns goda förutsättningar för lönsam tillväxt framöver.”

Lammhult den 12 februari 2016

Lammhults Design Group AB

Frågor besvaras av Fredrik Asplund, VD och koncernchef, telefon 070-862 20 38 eller Stefan Liljedahl, CFO, telefon 0768-68 46 88.

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2016 kl. 09.00