Rapport - 15.07.2016

Förbättrat resultat och stark orderingång

  • Nettoomsättning:    370,8 mkr (373,3), varav andra kvartalet 200,3 (194,2)
  • Rörelseresultat:      13,4 mkr (12,3), varav andra kvartalet 8,0 mkr (7,1)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning: 1,03 kr (0,94), varav andra kvartalet 0,61 kr (0,57)
  • Orderingång:           401,9 mkr (393,6), varav andra kvartalet 233,7 mkr (207,1)
  • Orderstock:             175,7 mkr (137,9)

VD och koncernchef Fredrik Asplund:

”Under andra kvartalet ökade omsättningen med 3 %, framför allt tack vare ett starkt kvartal inom Abstracta. Det mest positiva under kvartalet är den starka utvecklingen för orderingången. Den totala orderingången ökade med 13 %. Det innebär att vi går in i tredje kvartalet med en orderstock som är 27 % högre än vid motsvarande tidpunkt 2015. Vårt senaste förvärv, Ragnars Inredningar, konsoliderades från 1 juni, och har påverkat såväl orderingång, omsättning och resultat positivt.

Efter första halvåret ligger omsättningen i nivå med 2015, trots negativa valutaeffekter och en marknad med fler projekt fördelade senare över året. Bruttomarginalen och rörelseresultatet är fortsatt något bättre än vid motsvarande period 2015. Flytten av Ires produktion till Lammhults Möbel och de stora investeringarna i fabriken i Lammhult har varit resurskrävande. Vi är nu i slutfasen och flytten förväntas ge positiva effekter framöver.”

Lammhult den 15 juli 2016

Lammhults Design Group AB

Fredrik Asplund

VD och koncernchef

Frågor besvaras av Fredrik Asplund, VD och koncernchef, telefon 070-862 20 38 eller Stefan Liljedahl, CFO, telefon 0768-68 46 88.

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juli 2016 kl.13.00