Pressmeddelande - 22.03.2018

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Lammhults Design Group AB (publ), org.nr 556541–2094, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2018 klockan 17.00. Årsstämman hålls på Folkets Hus i Lammhult, Växjövägen 5 i Lammhult.

ÖPPET HUS ABSTRACTA OCH LAMMHULTS MÖBEL

För de som är intresserade håller vi innan stämman öppet hus på bolagen Abstracta AB (Lammengatan 2) och Lammhults Möbel AB (Växjövägen 41).

Guidad rundvandring i möbelutställning och produktion anordnas vid två tillfällen kl 15.00 och 15.30 på respektive bolag. Ingen föranmälan krävs, det är bara att komma dit.

Rätt till deltagande i årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2018, dels senast fredag den 20 april 2018 anmäla sitt deltagande till bolaget.

Anmälan

Anmälan om deltagande i stämman kan göras per post till adressen: Lammhults Design Group AB, c/o Euroclear Sweden AB Box 191 101 23 Stockholm eller på vår hemsida www.lammhultsdesigngroup.com eller via telefon 08 – 402 92 45. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer, uppgift om aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den 20 april 2018 och bör begäras i god tid före detta datum.

Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande vid stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till Euroclear, se adress ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida. Företrädare för juridisk person skall vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare.

Ärenden och förslag till dagordning

1.         Öppnande av stämman

2.         Val av ordförande vid stämman

3.         Upprättande och godkännande av röstlängd

4.         Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

5.         Val av en eller två justeringsmän

6.         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.         Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten

8.         Redogörelse för styrelsens arbete, samt arbetet inom ersättnings- och revisionskommittéerna.

9.         Framläggande av

a)     årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017

b)     revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts

c)      styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande

10.      Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt rapport över resultat för koncernen och rapport över finansiell ställning för koncernen per den 31 december 2017

11.      Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

12.      Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2017

13.      Redogörelse för valberedningens arbete och bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer

14.      Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisionskommittén, ersättningskommittén och revisor

15.      Val av styrelse och styrelseordförande

16.      Val av revisor

17.      Beslut om valberedning

18.      Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

19.      Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

20.      Beslut om ändring av bolagsordningen

21.      Övriga frågor

22.      Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Valberedningen har bestått av Yngve Conradsson (ordförande och utsedd av Scapa Capital AB), Jerry Fredriksson (utsedd av Canola AB), Gunnar Sjöberg (utsedd av familjen Sjöberg) och Sune Lundqvist (utsedd av Input Interiör AB).

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Anders Pålsson, skall väljas till ordförande vid stämman.

Punkt 11. Beslut om disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017 med 2,00 kr per aktie (föregående år 2,00 kr per aktie). Utdelningen kommer att delas upp på två tillfällen. Första avstämningsdag är måndagen den 30 april 2018. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB fredagen den 4 maj 2018. Andra avstämningsdagen är måndagen den 5 november 2018, utdelning kommer att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 8 november 2018.

Punkt 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter fastställs till sex, utan suppleanter. Antalet revisorer föreslås vara ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 14. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisionskommittén, ersättningskommittén och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 1 155 000 kr (1 085 000 kr), varav arvode till ordförande uppgår till 330 000 kr (310 000 kr) och arvode till övriga ledamöter uppgår till 165 000 kr (155 000 kr).

Valberedningen föreslår att arvode för uppdrag i revisionskommittén skall utgå med 50 000 kr (50 000 kr) till ordförande och med 25 000 kr (25 000 kr) till övriga två ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode för uppdrag i ersättningskommittén skall utgå med 50 000 kr (50 000 kr) till ordförande och med 25 000 kr (25 000 kr) till övriga två ledamöter.

Det föreslås dessutom att arvode till bolagets revisor utgår för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Punkt 15. Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Peter Conradsson, Jörgen Ekdahl, Anders Pålsson, Maria Bergving, Lars Bülow och Sofia Svensson.

Till styrelseordförande föreslås omval av Anders Pålsson.

Punkt 16. Val av revisor

Till bolagets revisor föreslås, i enlighet med revisionskommitténs rekommendation, omval av revisionsbolaget EY AB, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. EY AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Franz Lindström att vara huvudansvarig revisor

Punkt 17. Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår följande principer för utseende av valberedning. Styrelsens ordförande skall senast vid tredje kvartalets utgång sammankalla de fyra största aktieägarna av kapital och/eller röster i bolaget. De skall sedan utse vardera en ledamot i valberedningen. Vederbörande bör ej vara styrelseledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts. Om någon person avgår ur valberedningen skall den som tillsatt vederbörande ha möjlighet att välja ny person till valberedningen. Om väsentliga förändringar sker i ägandet skall valberedningen justeras därefter. 

Punkt 18. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning till ledande

befattningshavare i koncernen. Med ledande befattningshavare avses de personer som ingår i Lammhults Design Groups koncernledning.

Löner och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara

marknadsmässiga och konkurrenskraftiga så att kompetenta och skickliga medarbetare kan

rekryteras, motiveras och behållas.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara begränsad och baseras på i förväg bestämda mål avseende individuellt uppsatta mål, eller koncernens resultat och kassaflöden. För koncernens ledande befattningshavare ska den rörliga ersättningen högst uppgå till fyra månadslöner per år. I den mån högre rörliga ersättningar är möjliga i förvärvade bolag korrigeras dessa så snart det är juridiskt och ekonomiskt möjligt.

Långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska kunna förekomma, vilka beslutas av bolagsstämman.

Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare gäller att ersättning ska utgå med ett belopp motsvarande högst 18 månaders fast lön. Denna totala ersättning ska inte överstiga den ersättning som skulle utgått vid en fördelning på en uppsägningstid om sex månader och avgångsvederlag motsvarande ytterligare högst 12 månaders fast lön.

Pensionsvillkoren ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för

motsvarande befattningshavare på marknaden. Pensionen ska vara avgiftsbestämd och motsvara högst 30 % av den fasta årslönen.

Punkt 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår, i likhet med föregående år, att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier av serie B. Styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission av aktier av serie B under tiden fram till nästa årsstämma och bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 8 000 000 kronor genom utgivande av nya aktier av serie B på marknadsmässiga villkor, dock sammanlagt högst 800 000 aktier vid fullteckning. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier av serie B med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med bestämmelse om apport. Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra förvärv, där betalning ska ske med nyemitterade aktier. Emissionskursen för de nya aktierna ska baseras på rådande marknadspris för aktien i Lammhults Design Group.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens i punkten 19 angivna förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 20. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagets verksamhetsföremål ska förtydligas. Styrelsen föreslår således att årsstämman beslutar om att ändra § 3 i bolagsordningen enligt följande: 

Nuvarande lydelse av § 3 Föreslagen lydelse av § 3
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag och andra bolag inom främst följande två områden, inredning och glasögon, att äga och förvalta lös och fast egendom, att bistå dotterbolag med koncerngemensamma funktioner samt även idka annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall äga och förvalta en grupp av företag med huvudsaklig inriktning mot produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god exportpotential. Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt genom dotter- eller intressebolag bedriva verksamhet inom inredning för hem-, kontors-, och offentlig miljö primärt med inriktning mot produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god exportpotential och därmed förenlig verksamhet, att äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag, samt att tillhandahålla koncerngemensamma funktioner och därmed förenlig verksamhet.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens i punkten 20 angivna förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 8 448 104, varav 1 103 798 A-aktier och 7 344 306 B-aktier, motsvarande sammanlagt 18 382 286 röster.

Aktieägare informeras om att styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller koncernföretagens ekonomiska situation, och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Årsredovisning och revisionsberättelse, revisorns yttrande över tillämpningen av vid årsstämman 2017 beslutade riktlinjer för ledande befattningshavare och övriga beslutsunderlag, samt fullmaktsformulär, hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.lammhultsdesigngroup.com, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Efter stämman kommer Peter Jiseborn, VD på Lammhults Design Groups dotterbolag Abstracta AB, ge en presentation av företaget och dess spännande utveckling som branschledande inom inredningsakustik.  

Lammhult i mars 2018

Lammhults Design Group AB (publ)

Styrelsen