Pressmeddelande - 23.06.2020

Lammhults Design Group accelererar den strukturella transformationen för långsiktigt lönsam tillväxt, vilket medför engångsposter om ca -35 mkr

För närvarande går det inte att uppskatta hur omfattande effekterna av pågående pandemi blir för koncernens affärsverksamhet, men intäkterna förväntas minska under en längre tid. Därför genomförs en strukturell förändring av företagets produktion och kommersiella verksamhet. Målet är att positionera Lammhults Design Group för långsiktig tillväxt och stärkt organisk lönsamhet. Behovet av strukturella kostnadsbesparingar ligger i linje med bolagets strategi och den nuvarande pandemin har gjort åtgärderna än mer relevanta och angelägna.

Lammhults Design Group har under pandemin accelererat det tidigare initierade strukturarbetet för att skapa en ny och starkare bas med ambitionen att stärka koncernens marginalstruktur. Samlokalisering av produktion och logistik samt optimering av produktportföljen är centrala delar i den framåtriktade satsningen.

Omstruktureringen innebär engångsposter om ca -35 mkr varav ca -17 mkr avser nedskrivningar av anläggningstillgångar och varulager för ej prioriterade produkter. Resterande ca -18 mkr är engångskostnader för konsolidering av verksamheten. Den årliga besparingen förväntas uppgå till ca +10 mkr.

 - Beslutet att accelerera den tidigare initierade strukturella transformationen säkerställer att Lammhults Design Group förblir konkurrenskraftigt. Vi har sedan tidigare implementerat en rad åtgärder och kostnadsbesparingar för att minimera effekten av det rådande marknadsläget, men vi måste också göra strukturella förändringar inom hela koncernen. Vi kommer fortsätta investera i produktutveckling, hållbarhet och effektivisering av våra fabriker. Allt detta gör vi för att Lammhults Design Group ska komma ur krisen som ett starkare, effektivare och mer kundnära bolag, säger Sofia Svensson VD och Koncernchef på Lammhults Design Group.

För mer information, kontakta VD Sofia Svensson på 0727-32 32 39 alt. CFO Daniel Tell på
0706-36 75 78.