Pressmeddelande - 01.11.2018

Rättelse: Lammhults Design Group renodlar strukturen – avyttrar Ire och Voice

Detta pressmeddelande avser en rättelse av pressmeddelandet ”Lammhults Design Group renodlar strukturen – avyttrar Ire och Voice” som offentliggjordes av bolaget kl. 10.45 den 1 november 2018 avseende hänvisning till bolagets skyldighet att offentliggöra informationen i pressmeddelandet. Informationen i pressmeddelandet är sådan information som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Pressmeddelandet innehåller ingen ny information i övrigt.

Lammhults Design Group AB har ingått ett avtal om att avyttra dotterbolaget Ire Möbel AB (Ire Möbel) till H I T AB. Köparen tillträder aktierna idag den 1 november 2018.

”Ire Möbel bedriver verksamhet under två varumärken, Ire och Voice, och bolagets produkter säljs nästintill uteslutande till privatkunder. Varumärkena är välkända inom privatmarknaden och vi ser att bolaget har bättre möjligheter att utvecklas på ett positivt sätt med nya ägaren som har god kunskap inom premiumsegmentet, inom ägarfamiljen finns bl.a. verksamheten i A2 designers.” säger Lammhults Design Groups VD Sofia Svensson.

Transaktionen omfattar en icke strategisk verksamhet, då Ire Möbel var det enda av koncernens innehav som riktade sig mot privatmarknaden. Som ett led i detta är nu affärsområdet Office & Home Interiors renodlat mot möbler för offentlig miljö och kontor.

Ire Möbel har varit förlustbringande under flertalet år. 2017 var rörelseresultatet -2,6 mkr och ackumulerat per 30 september 2018, var förlusten -5,1 mkr. Transaktionen lyfter koncernens framtida rörelseresultat och kassaflöde och rörelsekapitalbindningen minskar.

Bolaget säljs för en symbolisk summa. Transaktionen innebär en negativ resultateffekt på -11 mkr, men har ingen kassaflödespåverkan. Transaktionen kommer att påverka totalresultat för fjärde kvartalet 2018, där vi har för avsikt att redovisa Ire Möbel AB som avvecklad verksamhet.

Fokus framgent för koncernen är att växa såväl organiskt som via förvärv.

För mer information kontakta: 

Sofia Svensson, VD, Lammhults Design Group AB
sofia.svensson@lammhultsdesigngroup.com
0727-32 32 39  

                            

Denna information är sådan information som Lammhults Design Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2018 klockan 15.15.