Rapport - 26.10.2018

Stark organisk tillväxt och förbättrat resultat

Det tredje kvartalet visar god utveckling för koncernen gällande omsättning, resultat och kassaflöde.

Hittills under 2018 har den organiska tillväxten varit 7%. Rörelseresultatet har ökat till 32,0 mkr (22,7) och rörelsemarginalen har stärkts till 4,6% (3,5%). Det ackumulerade kassaflödet från den löpande verksamheten har ökat med 27,6 mkr till 23,7 mkr (-3,9).

Lammhult den 26 oktober 2018

Lammhults Design Group AB

Sofia Svensson

VD och koncernchef

Frågor besvaras av Sofia Svensson, VD och koncernchef, telefon 072-732 32 39 eller Michael Grindborn, CFO, telefon 070-670 18 48.

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 oktober 2018 kl. 08.00.