Rapport - 25.10.2016

Stark tillväxt och förbättrad rörelsemarginal

  • Nettoomsättning: 576,0 mkr (534,3), varav tredje kvartalet 205,2 (161,0)
  • Rörelseresultat: 22,0 mkr (17,7), varav tredje kvartalet 8,6 mkr (5,4)
  • Resultat per aktie: 1,59 kr (1,43), varav tredje kvartalet 0,57 kr (0,49)
  • Orderingång: 558,7 mkr (533,6), varav tredje kvartalet 156,9 mkr (140,0)
  • Orderstock: 132,7 mkr (115,4)

VD och koncernchef Fredrik Asplund:

”Under det tredje kvartalet ökade koncernens omsättning med 27 %, varav 12 % organisk tillväxt. Framför allt gjorde dotterbolagen Abstracta och Fora Form ett mycket starkt kvartal. Förvärvet av Ragnars har också bidragit till ett bra kvartal.

Koncernens orderingång i tredje kvartalet ökade med 12 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år och vi går in i det fjärde kvartalet med en orderstock som är 15 % högre än föregående år.

Slutfasen för flytten av Ires produktion till Lammhults Möbel samt de produktivitetshöjande förändringarna vid fabriken i Lammhult har varit resurskrävande under kvartalet. Det har medfört tillfälligt förhöjda produktionskostnader och leveransstörningar, vilket påverkat bruttomarginal och rörelseresultat negativt. Merparten av dessa kostnader är av engångskaraktär.

Efter nio månader har vi trots dessa kostnader och negativa valutaeffekter väsentligt förbättrat rörelseresultatet och resultat per aktie, samt ökat nettoomsättningen med 8 % och orderingången med 5 %”.

Lammhult den 25 oktober 2016

Lammhults Design Group AB

Fredrik Asplund

VD och koncernchef

Frågor besvaras av Fredrik Asplund, VD och koncernchef, telefon 070-862 20 38 eller Stefan Liljedahl, CFO, telefon 0768-68 46 88.

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2016 kl. 08.50