Rapport - 06.02.2018

Stark tillväxt och ökat rörelseresultat

  • Nettoomsättning: 960,5 mkr (826,4), varav fjärde kvartalet 293,6 (250,4)
  • Rörelseresultat: 48,0 mkr (45,1), varav fjärde kvartalet 25,2 mkr (23,1)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning: 3,96 kr (3,90), varav fjärde kvartalet 2,22 kr (2,31)
  • Orderingång: 1 030,2 mkr (828,0), varav fjärde kvartalet 326,8 mkr (269,3)
  • Orderstock: 190,9 mkr (146,6)
  • Föreslagen utdelning: 2,00 kr/aktie (2,00), uppdelad på två utbetalningar,
    1,00 kr per aktie i maj 2018 och 1,00 kr per aktie i november 2018.

VD och koncernchef Fredrik Asplund:

” Under det fjärde kvartalet ökade koncernens omsättning med 17 %, varav 6 % var organisk tillväxt. Överlag var det ett bra kvartal för koncernens bolag.

Trots den starka avslutningen på 2017 och en total tillväxt under året om 16 % är rörelseresultat och rörelsemarginal i paritet med föregående år. Vi ser nu en återhämtning av rörelsemarginalen efter ett svagare tredje kvartal.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade under kvartalet till 62,5 mkr (37,4), främst tack vare minskning av varulager.

Under hösten 2017 har strukturella förändringar kring produktionen av Ires produkter hos Lammhults Möbel pågått vilka bedöms vara klara under andra kvartalet 2018. Detta för att säkerställa framtida produktionseffektivitet hos båda bolagen.

Vi går in i 2018 med en orderstock som är 30 % högre än föregående år. En fortsatt god marknadsutveckling samt pågående strukturella produktionsförändringar ger goda förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt.”

Lammhult den 6 februari 2018

Lammhults Design Group AB

Fredrik Asplund

VD och koncernchef

Frågor besvaras av Fredrik Asplund, VD och koncernchef, telefon 070-862 20 38 eller Michael Grindborn, CFO, telefon 070-670 18 48.

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2018 kl. 08.30