Rapport - 27.10.2015

Starkt kvartal för Lammhults Möbel och Public Interiors, svag marknad i Norge

Pressmeddelande från Lammhults Design Group AB (publ), 556541-2094

(Delårsrapport januari-september 2015 distribueras som en del av detta pressmeddelande)

Starkt kvartal för Lammhults Möbel och Public Interiors, svag marknad i Norge

  • Nettoomsättning 534,3 mkr (545,5), varav tredje kvartalet 161,0 (170,0)
  • Rörelseresultat 17,7 mkr (19,5), varav tredje kvartalet 5,4 mkr (8,5)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning 1,43 kr (1,26), varav tredje kvartalet 0,49 kr (0,54)
  • Orderingång 533,6 mkr (534,5), varav tredje kvartalet 140,0 mkr (149,2)
  • Orderstock 115,4 mkr (117,8)

För årets första nio månader blev omsättningen 2 % under 2014 och orderingången hamnade i paritet med föregående år. Office & Home Interiors nettoomsättning låg 6 % under föregående år medan Public Interiors nettoomsättning blev 7 % bättre än de första nio månaderna 2014. Koncernens rörelseresultat uppgick till 5,4 mkr (8,5) under tredje kvartalet och till 17,7 mkr (19,5) under de första nio månader, vilket innebar en ackumulerad rörelsemarginal på 3,3 % (3,6). Orsaken till det tappade rörelseresultatet i kvartalet härrör framför allt till volym-nedgången i det norska dotterbolaget Fora Form, samt kostnader av engångskaraktär.

Resultat före skatt under perioden januari-september har förbättrats tack vare ett positivt finansnetto. Under kvartalet har beslut fattats att flytta Ire Möbel ABs produktion i Tibro till Lammhult, med en beräknad årlig nettobesparing om cirka 7 mkr, med full effekt från 2017.

VD och koncernchef Fredrik Asplund kommenterar: ”Tredje kvartalet har fortsatt präglats av nedgången i den norska marknaden, vilket har påverkat det norska dotterbolaget Fora Form negativt. Andra delar inom Office & Home Interiors, framför allt Lammhults Möbel har dock gått mycket starkt i kvartalet. Affärsområdet Public Interiors har också gått starkt i tredje kvartalet med förbättrad nettoomsättning och rörelseresultat. Koncernens resultat i kvartalet har belastats med kostnader av engångskaraktär med cirka 1,1 mkr. Trots detta, liksom betydande volymnedgång i Norge, gör koncernen ett rörelseresultat om 5,4 mkr, tack vare fortsatt god kostnadskontroll och effekter av genomförda besparingar”.

Lammhult den 27 oktober 2015

Lammhults Design Group AB

Fredrik Asplund

VD och koncernchef

Frågor besvaras av Fredrik Asplund, VD och koncernchef, telefon 070-862 20 38 eller Stefan Liljedahl, CFO, telefon 0768-68 46 88.

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2015 kl. 10.00