Bolagsstyrning

Styrningen av bolaget sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Lammhults Design Group är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs, Nordic Small Cap.

Från och med den 1 juli 2008 träder den reviderade Koden för bolagsstyrning i kraft. Från och med detta datum är det god sed på aktiemarknaden för svenska bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad att tillämpa Koden. Lammhults Design Group tillämpar från och med den 1 juli 2008 den reviderade Koden.